Klachtenprocedure

Alle klachten die betrekking hebben op door Dutch Certification Institute (DCI) verrichte handelingen, worden voorgelegd aan het management van DCI, middels indiening van een schriftelijk geformuleerde klacht. Mondelinge klachten worden door medewerkers van DCI schriftelijk vastgelegd.

Deze schriftelijke klachten worden door het management beoordeeld op basis van vastgelegde procedures binnen DCI (handboek, systeemprocedures) en de algemeen aanvaarde goede gebruiken. Indien een klacht gegrond wordt verklaard, neemt het management corrigerende maatregelen.

Beroepsprocedure

Tegen door DCI genomen beslissingen tijdens het certificatietraject kan beroep aangetekend worden door het indienen van een schriftelijk beargumenteerd bezwaarschrift. Dit bezwaarschrift moet binnen 30 dagen na dagtekening van de beslissing bij het management van DCI worden ingediend.

Vanzelfsprekend zal in eerste instantie geprobeerd worden om eventuele meningsverschillen in goed onderling overleg op te lossen.

Mocht dit toch niet lukken, dan worden de overblijvende meningsverschillen over door DCI genomen beslissingen, voorgelegd aan een enkele arbiter. Dit is een arbiter die zowel voor de onderneming als voor DCI acceptabel is. De onderneming kan hiertoe een door DCI voorgestelde arbiter wraken.

De arbiter:

  • mag geen direct of indirect belang bij de beslissing hebben;
  • moet deskundig zijn op het gebied waarop het beroep betrekking heeft;
  • moet daarom een opleiding op minimaal HBO-niveau gevolgd hebben en minimaal 5 jaar werkervaring op voor het beroep relevant(e) werkterrein(en);
  • moet juridische kennis bezitten op het gebied van contracten en kennis van de procedures van DCI of zich op deze gebieden door iemand laten ondersteunen.

De plaats van arbitrage is gelegen in Nederland. De procedure zal gevoerd worden in de Nederlandse taal. De arbiter beslist naar de regelen des rechts binnen 3 maanden na ontvangst van het bezwaarschrift. In afwachting van de uitspraak omtrent een bezwaarschrift tegen schorsing/ intrekking van een certificaat wordt de schorsing/intrekking uitgesteld tot de datum van de uitspraak.

Klachten over een gecertificeerde onderneming

Alle klachten, zowel interne als externe worden door DCI geregistreerd en afgehandeld volgens schriftelijke procedures. Dit geldt ook voor klachten van derden. Indien de klacht gegrond wordt bevonden dient de onderneming op passende wijze genoegdoening te verschaffen aan de indiener van de klacht en maatregelen te treffen om herhaling van de klacht te voorkomen. De maatregelen en klachten moeten worden geregistreerd.

Wanneer klachten verband houdende met het onderwerp van certificatie, waarvoor DCI een certificaat aan onderneming heeft verstrekt, door derden bij DCI worden gemeld, heeft DCI het recht om klachten op basis van ongelijk te (doen) onderzoeken ter bescherming van de door DCI verleende rechten. DCI. is in sommige gevallen verplicht klachten over door DCI gecertificeerde ondernemingen te melden bij de betreffende schemabeheerders. 

Wanneer uit het onderzoek van klachten blijkt dat deze terug te voeren zijn op het onderwerp waarvoor DCI een certificaat aan onderneming heeft verstrekt, zal DCI terstond corrigerende maatregelen en aanpassing van het systeem van de onderneming eisen. De corrigerende maatregelen zullen binnen de aangegeven termijn worden geverifieerd door DCI.

Wilt u een klacht indienen?

Wilt u beroep aantekenen tegen een beslissing van DCI?

Wilt u een klacht indienen tegen een door DCI gecertificeerde onderneming?

Wilt u meer informatie over de behandeling van klachten en beroepen door DCI? Stuur een duidelijke omschrijving van uw klacht of verzoek om informatie naar het mailadres: info@dciworldwide.eu