Wet Pleziervaartuigen vanaf 2017

2013-06-ce-keuringDat de Wet Pleziervaartuigen op 17 januari 2017 gaat vervallen en er een geheel nieuwe Wet voor in de plaats komt weten de meeste bouwers inmiddels wel.

Maar er is veel onwetendheid over welke technische wijzigingen er nu precies gaan komen.
DCI zal vanaf nu steeds een nieuwsbericht hierover plaatsen op onze Website. Een wijziging die nog nergens is aangekaart volgt hieronder.

HOOFDSTUK II VERPLICHTINGEN VAN MARKTDEELNEMERS EN PARTICULIERE IMPORTEURS

4. Fabrikanten zorgen ervoor dat zij beschikken over procedures om de conformiteit van hun serieproductie voortdurend te waarborgen. Er wordt terdege rekening gehouden met veranderingen in het ontwerp of in de kenmerken van het product en met veranderingen in de geharmoniseerde normen waarnaar is verwezen voor de conformiteitsverklaring van het product.

De uitleg in de Blauwe Gids van 2016 geeft de volgende interpretaties:

Er komt daarna een opsomming van verplichtingen van de fabrikant:

-De fabrikant zorgt dat hij beschikt over procedures om de conformiteit van zijn serieproductie te blijven waarborgen. Er moet terdege rekening worden gehouden met veranderingen in het ontwerp of in de kenmerken van het product en met veranderingen in de geharmoniseerde normen of andere technische specificaties waarnaar in de conformiteitsverklaring van het product is verwezen. Welke stappen de fabrikant moet nemen hangt af van veranderingen in de geharmoniseerde normen of andere technische specificaties, met name of deze veranderingen relevant zijn met betrekking tot de essentiële of andere wettelijke eisen en of zij betrekking hebben op het desbetreffende product. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn de EU-conformiteitsverklaring aan te passen, het ontwerp van het product te veranderen, contact op te nemen met de aangemelde instantie.

-De fabrikant is een natuurlijke of rechtspersoon die een product vervaardigt of laat ontwerpen of vervaardigen en het onder zijn eigen naam of handelsmerk in de handel brengt. — De fabrikant is verantwoordelijk voor de conformiteitsbeoordeling van het product en moet voldoen aan een reeks verplichtingen waaronder traceerbaarheidsvereisten. — Wanneer een product in de EU in de handel wordt gebracht, zijn de verplichtingen voor de fabrikant dezelfde, ongeacht of hij in een lidstaat is gevestigd of buiten de EU. — Indien een product een risico vormt of niet conform is, moet de fabrikant zijn medewerking verlenen aan de voor markttoezicht bevoegde nationale instanties.

– In ieder geval draagt de fabrikant de volledige verantwoordelijkheid voor de conformiteit van het product; alsmede de vereiste technische documentatie — Het begrip aanbieden heeft betrekking op elk product afzonderlijk.

-Ten slotte moet een importeur of distributeur die een product zodanig wijzigt dat de naleving van de van toepassing zijnde vereisten in het gedrang kan komen of onder zijn eigen naam of handelsmerk levert, worden beschouwd als de fabrikant en moet hij alle op de fabrikant rustende verplichtingen nakomen. Hij moet ervoor zorgen dat het product voldoet aan de toepasselijke harmonisatiewetgeving.